Prawo pracy

W zakresie stosunków pracowniczych prowadzimy doradztwo prawne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pomagamy w zawieraniu i rozwiązywaniu umów oraz w obopólnie korzystnym układaniu wzajemnych relacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy, a w szczególności:

  • przygotowujemy dokumenty pracownicze - umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę,
  • sporządzamy i opiniujemy wewnętrzne akty podmiotów gospodarczych regulujące stosunki pracownicze, w tym regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • doradzamy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • doradzamy w sytuacjach konfliktowych, pomagamy w rozwiązywaniu sporów, w negocjacjach i dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy,
  • pomagamy w przejmowaniu zakładów pracy przez nowego pracodawcę,
  • dochodzimy roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym poprzez reprezentację Klienta przed Sądem Pracy (w szczególności w sprawach dotyczących sprzecznego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, odprawy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, kar dyscyplinarnych, mobbingu, odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracownika),
  • przeprowadzamy audyty prawne dokumentacji kadrowo – płacowej.