Reprezentacja przed sądami i organami

Członkowie naszego Zespołu mają uprawnienia do zastępowania Klientów w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami (w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz innymi instytucjami publicznymi.

Prowadzimy w imieniu Klientów sprawy począwszy od etapu negocjacji i mediacji stron przed rozpoczęciem postępowania aż do zapadnięcia ostatecznego i prawomocnego rozstrzygnięcia. Pomagamy również w egzekwowaniu od strony przeciwnej wykonania orzeczeń i decyzji.

Ponadto reprezentujemy Klientów przy dokonywaniu czynności z innymi podmiotami prywatnymi - negocjujemy umowy, zawieramy porozumienia, dochodzimy roszczeń, pomagamy przy czynnościach notarialnych.