Umowy i obsługa transakcji

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów i przeprowadzaniem transakcji, a także pomagamy w dochodzeniu roszczeń z nich wynikających, w tym w szczególności:

  • negocjujemy warunki umów, porozumień i ugód,
  • sporządzamy i opiniujemy projekty umów (m.in. przedwstępnych, przyrzeczonych, warunkowych deweloperskich, sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, użyczenia, dzierżawy, zlecenia, poręczenia, pożyczki, spółki cywilnej, pośrednictwa, agencyjnych, darowizny i innych),
  • współpracujemy z notariuszami w zakresie sporządzania projektów aktów notarialnych,
  • sporządzamy i opiniujemy projekty porozumień i ugód sądowych i pozasądowych,
  • kontrolujemy treść umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych,
  • prowadzimy nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów,
  • pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • sporządzamy i opiniujemy projekty wzorców umownych oraz ogólnych warunków.